سلام اول ممنونم دوم نه اینارو با اندازه سناشون دارم
لوکاسم خوبه عکس جدید گذاشتم تو تاپیکش ببینین

مرسی بازم