دیگه چیزی نمیگم! واقا ناراحتم.
تسلیت به عاشقان پلنگ ایرانی