نخشید یا نخ درخشان▪ نام فارسی: آگلونما ( نخشید یا نخ درخشان)
▪ نام علمی: Aglaonema treubii
▪ نام تیره: Araceae
▪ نام انگلیسی: Chinese evergreen
● خصوصیات: همیشه سبز و با ارتفاع ۴۰_ ۵۰ سانتیمتر و گسترش ۲۰_ ۳۰ سانتیمتر ساقه ها کوتاه و برگهای نیزه ای بیرون آمده از غلاف که به طرف پایین خم شده با طول ۱۲_ ۱۵ سانتیمتر دارای لکه _
های سبز مایل به خاکستری در متن سبز روشن می باشد. اسپات گل سفید رنگ و در اواسط تابستان ظاهر می شود.این گیاه به سایه و خشکی مقاومت خوبی دارد و مناسب کاشت گروهی می باشد.
▪ نور: قسمتهای شمالی اتاق های ساختمان به دور از نور مستقیم آفتاب مناسب این گیاه می باشد.
▪ دما: تابستان ( حرارت مطلوب ۲۴ درجه) و در زمستان ( ۱۰_ ۱۵ درجه) بهترین دما می باشد.
▪ آبیاری: تابستان هفته ای دو بار و زمستان هفته ای یک بار و زهکش گلدان باید مناسب باشد.
▪ غبار پاشی: در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان رطوبت اتاق کافی است و از غبار پاشی در معرض آفتاب جلوگیری کنید . گیاه رطوبت پسند است.
▪ خاک: بهترین محیط رشد خاک برگ می باشد. خاک هوموسی سبک مخلوط با ماسه نیز مناسب است.
طالب خاکهای اسیدی است.
▪ کوددهی: در بهار و تابستان ( فصل رشد ) ۲ گرم در لیتر هر دو هفته یکبار با کودهای مخصوص گیاهان زینتی
▪ ازدیاد: پا جوش در بهار با حرارت ۲۱ درجه و بذر در بهار با حرارت ۲۷ درجه سانتیگراد
▪ عوارض و درمان: پژمردگی گیاه و زرد شدن برگها در اثر سردی هوا و زیاد آبیاری کردن گیاه است.
ریز و کمرنگ بودن برگهای جدید در اثر تراکم ریشه ها و یا تغذیه ناکافی است. لکه های قهوه ای در روی برگ ها در اثر گاز آشپزخانه یا مواد براق کننده و تابش اشعه مستقیم آفتاب می باشد.
برگها در امتداد رگبرگ ها زرد شده و در زیر برگ ها لکه های قهوه ای وجود دارد در اثر حشره است که با سم نفوذی میتوان مبارزه کرد.
● نکته: تعویض گلدان باید هر ساله در بهار انجام گیرد که جهت جلوگیری از تراکم ریشه ها می باشد .
برگ ها را با پارچه یا اسفنج مرطوب پاک کنید و از مواد براق کننده حتی الامکان استفاده نکنید.
اگر برگها حالت خود را از دست داد چند روز گیاه را در روزنامه بپیچید تا گیاه شکل ایستاده تر به خود بگیرد.
advencedagri.*********.com/post/5