ساکسی فراگا▪ نام فارسی: ساکسی فراگا ( آژینه، مادر هزاران گیاه، سنگ شکن)
▪ نام علمی: Saxifraga sarmentosa
▪ نام تیره: Saxifragaceae
▪ نام انگلیسی: Mother of thousands
▪ خصوصیات: گیاهی است که مانند توت فرنگی شاخه رونده ای دارد که با تماس با خاک ریشه میدواند. برگهای ریز و تقریبآ گرد و کرکدار و رگبرگها با رنگ کرمی و شیری در متن سبز زیتونی رنگ برگ ساقه گلدهنده بلند با گلهای نسبتآ ریز و نسبت به هوای سرد مقاوم است. این گیاه مناسب کاشت گروهی و سبدهای آویزان است.
▪ نور: نور غیر مستقیم پنجره یا نور نیم آفتاب – نیم سایه
▪ دما: زمستان ( حداقل ۸ درجه) و در تابستان ( حداکثر ۱۵ درجه)
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۳ بار و در زمستان هر ۲ هفته ۱بار و همیشه زهکش گلدان را بازدید کنید.
▪ غبارپاشی: غبارپاشی چندان لازم نیست ولی در صورتی که درجه حرارت بالا باشد غبارپاشی هفتگی در شادابی گیاه موثر است و گیاه رطوبت پسند است.
▪ خاک: لیمونی یا کمپوست یا خاک هوموسی با کمی ماسه و شن و دوستدار خاکهای سبک و قلیایی است.
▪ کوددهی: ۳ گرم در لیتر هر ۲ هفته ۱ بار با کودهای مخصوص گیاهان زینتی از فروردین تا مهر ماه
▪ ازدیاد: خوابانیدن شاخه در گلدانهای مجاور گلدان مادری و قطع آن پس از ریشه دار شدن ، گرفتن قلمه از ساقه در تابستان در برخی از گونه ها ، تقسیم بوته در بهار یا پاییز
▪ عوارض و درمان: برگها میریزند و گیاه در حال تلف شدن است که در اثر آبیاری زیاد است . لکه های خاکستری روی برگها و قاعده برگها در اثر رطوبت زیاد است . برگهای جدید ظاهر نمیشود که در اثر کمبود تغذیه در گیاه است . برگها ناهموار و برخی از آنها خشک میشوند که در اثر بالا رفتن سن گیاه است . ساقه ها منحرف و گیاه خود را انداخته است که در اثر تشنگی و گرمای زیاد است . برگها رنگ پریده شده که در اثر ناکافی بودن نور است . لکه سوخته در برگها در اثر صدمه مواد براق کننده است.
▪ نکته: هنگام خرید گیاه ، گیاه ریشه پر را انتخاب کنید و تعویض گیاه هر ساله در بهار لازم است.
advencedagri.*********.com/post/5