سيمون عكاس ايتاليايي 44 ساله براي تعطيلات به شمال سولاوسي در اندونزي رفت كه در آنجا ميمونهاي بومي زندگي ميكردند كه به دليل شكار غيرقانوني و از دست دادن زيستگاه تعدادشان رو به انقراض بود.

او مجموعه اي از عكسهاي بامزه اي از اين ميمونها تهيه كرد.

اين عكاس بيشتر اين عكسها را بدون لنز و از فاصله اي نزديك گرفته است.منبع:باشگاه خبر نگاران