Platypus در ردیف حیوانات پستاندار قرار گرفت. اما مانند خزندگان می خزد و زهر دار است و می تواند در زیر آب زندگی کند و لازم به ذکر است زهر این حیوان در پاهایش قرار دارد.


به گزارش سرویس علمی جام به نقل از جو.ان ایرانی، دانشمندان حیوانی را که نام او Platypus است و مانند اردک منقار دارد،مانند سگ آبی دم دارد،مانند مار زهر دارد، پستاندار و تخم گذار است، نقشه کروموزومی اش را در آوردند.

محققان در مقاله ای از Platypus در مجله Nature منتشر کرده اند چنین آورده اند که در نقشه کروموزومی این حیوان الگو هایی از انسان نیز مشاهده شده است.

Platypus در ردیف حیوانات پستاندار قرار گرفت.اما مانند خزندگان می خزد و زهر دار است و می تواند در زیر آب زندگی کند و لازم به ذکر است زهر این حیوان در پاهایش قرار دارد.


منبع:جام نیوز