به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ،

مربیان سیرک کاری دشوار و پرهیجان دارند در حالی که با حیوانات وحشی سر و کار دارند باید با آنها نیز دوست هم باشند و به تعلیم جانوران وحشی مشغول باشند.