من همیشه دلم میخواست سوار الاغ هم بشم ولی متاسفانه ترسیدم!
گوگولیا!
[IMG]http://www.*********.com/PhotoAlbum/hmdphoto/danky.jpg[/IMG]