گربه‌اي يک سگ که تازه متولد شده را به فرزندخواندگي پذيرفت و برنده 15.000 پوند شد.

به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، اين گربه با داشتن 5 بچه، يک سگ 1 روزه را ،بعد از اينکه مادرش نتوانست مواظبش باشد، پذيرفت.

به همين دليل به محل حفاظت از اين حيوانات مبلغ 15.000 پوندبه عنوان کمک هزينه نقدي پرداخت شد.

پناهگاه اين حيوانات داستان اين گربه را به يک موسسه خيريه که اين فرستاد و مبلغي را به عنوان کمک هزينه نگهداري از اين حيوانات به ان‌ها داده شد.