میخواستم ببینم ساخت یه پناهگاه واسه گربه چی لازم داره و چه جوری باید بسازم داره میره تو 4 ماه ولی مای کوچیک نمی ماند.