من یه سگ تنها هستم که در استان مازندران در روستای زاغمرز زندگی میکنم*یه دستم بدلیل رفتن تو تله موش قطع شده*و دم و گوشم متآسفانه بریدن من تو خیابون ها زندگی میکنم هیچکس ازم مواظبت نمیکنه جزء گلی خانوم بهم گاهی غذا میده میشه یه نفر بیاد منو از این سرما از این آواره بودن نجات بده؟؟