در پي نبود قوانين حمايت از حيوانات : ايران در فقدان حمايت


نويسنده: امين حمزه ئيان

«آنها برادران ما نيستند، آنها زيردستان ما نيستند، آنها مردمان ديگري هستند كه همچون ما در دام زندگي و زمان گرفتار شده اند. آنها اسيران شكوه و مشقت زمين هستند.»

در دوران كهن شاهد پاسداشت هاي شكوه مند ايرانيان به واسطه طبيعتي بوده ايم كه در آن مي زيستند. اما اكنون در اين برهه از زمان ايرانيان نسبت به جهانيان بي اغراق در جايگاه بازپسين ستيزندگان با طبيعت قرار دارند. گريزها و نمايش هاي منفي ما نسبت به حيوانات جزيي از اين مسير اشتباه است: گريزهايي كه امروز بدل به ستيزي بيمارگونه شده است.

كماكان سده ها است كه از فرهنگ مهرورزي خود نسبت به طبيعت و حيوانات دور شده ايم و امروز شاهد كشتار جمعي حيوانات به جاي سامان دادن به آنها هستيم. از زمان پاي گذاشتن ما آدميان روي زمين، اكنون تنها زماني است كه بشر اين گونه بي رحمانه دست به كشتار و شكنجه مي زند: كشتار و شكنجه يي همراه با درد كه در اندك زماني جان ميلياردها جاندار را در سراسر اين كره خاكي مي گيرد. آيا لحظه يي درنگ كرده و انديشيده ايم كه چگونه در حال نابود كردن طبيعتي هستيم كه ميليون ها سال در نبردي ناگزير براي زيستن بوده است؟

طبيعت و تمامي گونه هاي جانداران اعم از حيوانات در مسير اهداف آدمي دچار دگرگوني تخريب وار شده اند. هر چند امروز طبيعت نمايش خشم خود را آغاز كرده است، اما هنوز شاهد آنيم كه اكثريت قريب به اتفاق انسان ها كماكان در مسير اشتباه خود گام برمي دارند. آدمي همان گونه كه مي تواند در دفاع از حيوانات به پاخيزد، مي تواند در زجر و مرگ آنها نخستين شريك باشد.

به اين دليل مطلب پيش رو به اندكي از مواردي اشاره دارد كه شايد يادآوري آنها برايمان چندان خوشايند نباشد. اما عدم تمايل ما نسبت به درك اين حقايق تنها نشان از اغماض بر بخش نيكي از احساس و عقلانيت ناب انساني ما دارد.

حيوانات خياباني
اگر امروز در غرب كشتن عمدي گنجشك يا گربه يي قتل و خشونت حساب مي شود و دربرگيرنده مجازاتي سنگين است در ايران چنين حركتي پاس داشته مي شود. آيا اين گواهي از فرهنگ و تمدن ديرينه ما است؟

در اين راستا رسانه ها آنچنان اغراق آميز از بيماري هاي گوناگون حيوانات سخن به ميان مي آورند كه گويي آنان منابعي از انواع انگل ها و باكتري ها هستند. چنين تفكر و فرهنگ سازي خود عاملي اساسي در گريز و در نهايت ستيز ما با محيطي است كه خود باني اصلي تغيير و تخريب آن هستيم.

حيوانات و سرگرمي
در كشور ما هر از چند گاهي مسائل مختلفي بدون انديشه متداول مي شود. در اين بين مدتي است سيرك هاي مختلف نه تنها از طرف گروه هاي رانده شده برون مرزي بلكه از طرف هموطنان خودمان، حمايت شده و شروع به كار مي كنند. اما چرا سيرك حيوانات به عنوان يك رخداد ناخوشايند در جهان شناخته و با آن مبارزه مي شود؟

شايد اولين برخورد ما با سيرك جنبه تفريحي آن باشد. تفريح سالم در صورتي كه متضرر چيزي نشويم در ذات خود براي آدمي ارزشمند و واجب است و سيرك به مثابه يك تفريح شاد براي بازيافتن دوباره قواي روان مي تواند مفيد باشد اما نبايد فراموش كنيم صحت اين موضوع در سيركي است كه در آن از حيوانات براي خنده و شادي آدمي استفاده نمي شود. تماشاي حركات غيرعادي و شبيه به انسان حيوانات در بطن خود از لحاظ روانشناختي مخرب است و بيشترين تاثير چنين تخريب هايي در اذهان كودكان است. كودكان در ذهن خود به راحتي آزادي و آرامش ناشي از طبيعت را حس مي كنند و به اين سبب است كه كودكان مي توانند ساعاتي طولاني محو در تماشا يا نوازش حيواني شوند. آنان مي توانند به راحتي دوستي، محبت و صلح را از طبيعت بياموزند. اما سيرك حيوانات به عنوان پديده يي تلخ كه نشان از در بند بودن است تصويري را از تسلط و بهره كشي انسان از طبيعت و حيات وحش پيرامون خود در ذهن تداعي مي كند. همچنين در اين راستا شكار، كشتار و نگهداري حيوانات در باغ وحش ها به عنوان نوعي سرگرمي و تفنن در جامعه بازتاب خوبي نخواهد داشت. آدمي لذت، آرامش و پيامي را كه از نگاه به حيوانات در طبيعت آزاد خودش درمي يابد، قطعاً هيچ گاه از دربند و نظاره گر درد آنان بودن، درنمي يابد.

امروزه افراد آگاه به اين مسائل به درد و مرگ حيوانات لبخند نمي زنند. آنان به خوبي دريافته اند كه سيرك، شكار و باغ وحش ها لحظاتي ناب و به يادماندني را براي خود و فرزندان شان به ارمغان نخواهد آورد.

حيوانات و علم
در نظر نگرفتن حقوق حيوانات و انجام اعمال غيراخلاقي در تمامي دانشگاه هاي ايران به طور مداوم رخ مي دهد. امروزه تشريح و آزمايش روي حيوانات زنده جهت پيشبرد علم، در كشور هاي متمدن، در مقابل قوانين سختگيرانه يي قرار دارد. در چنين كشورهايي، دانشگاه ها با بهره گيري از تكنولوژي، شبيه سازي ها يا تشريح حيوانات مرده و همچنين بهبود حيوانات بيمار، آموزش هاي لازم را جهت نجات جان انسان ها و حيوانات به دانشجويان رشته هاي دامپزشكي، پزشكي و پيراپزشكي مي دهند.
در پي نبود قوانين حمايت از حيوانات : ايران در فقدان حمايتروزنامه اعتماد، شماره 2138 به تاريخ 9/10/88، صفحه 8 (گزارش اجتماعي)