به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، هر ساله مردم مسافت زيادي را ،از سرتاسر خليج فارس، به غربي‌ترين منطقه امارات متحده عربي براي شرکت در اين مسابقه سفر مي‌کنند.

ولي در اين مسابقه شما نه طراح لباس و نه آرايشگري را مشاهده نمي‌کنيد چون اين مسابقه براي پيدا کردن زيباترين شتر است.

اين جشنواره در هفتمين سال خودش است و با هدف جشن و حمايت از فرهنگ بدوي(باديه نشيني) اجرا مي‌شود.
داوران در اين مسابقه بر اساس معيار‌هاي بزرگي سر ، طول گردن و شکل کوهان برنده را تعيين مي‌کنند و بزرگ بودن در اين مسابقه به معني زيبا بودن است.

ولي شکل و شمايل تنها معيارهاي اين مسابقه نيستند و به طرز رفتار شتر‌ها نيز جايزه داده مي‌شود.

ظفره علاوه بر جشنواره زيبايي، که در طول دو هفته اجرا مي‌شود، ميزبان نژادهاي شتر ها، مسابقاتي براي شاهين‌ها و بازار سنتي امارات است.