سگ شما از لحاظ احساسات خیلی شبیه به شماست
بعضی واکنش های سگ درست مثل ماست بهمن خاطر ما تمایل داریم آنها را مثل انسانها بدانیم
احساسات سگها بوضوح در صورت و چشمان انها دیده میشود حرکت چشمها و دم آنها وضعیت قرار گرفتن انها و رفتار آنها دیده میشود
آنها با پارس کردن احساسات خود را بخوبی نشان میدهند
سگ شما میتواند احساساتی مثل شما داشته باشد : عشق – نفرت – لذت – غم و اندوه – اضطراب – حسادت – پشیمانی – عصبانیت – ترس – حتی اگر بیشتر دقت کنید احساتی شبیه بدگمانی و یا تسلیم شدن را ملاحظه می کنید
سگهای خانگی تمایل دارند برای تایید رفتارهای صاحب خود را بطور غریزی تقلید کنند
آنها در نشان دادن احساسات خود بنسبت ما شبیه ترند
وقتی سگها نزدیک بما میشوند یعنی میخواهند رابطه دوستی برقرار کنند
سگها اغلب وانمود می کنند چیزی یا کسی را که دوست ندارند نمی بینند
با دقت نگاه کردن به کسی به این معنی است که سگ تردید دارد که اعتماد کند یا نه .بعضی حالات صورت انها مثل ماست: نگرانی – رنجش – نگاه خیره وقتی کسی را دوست دارد – چپ چپ نگاه کردن موقع بدگمانی – نگاه پرسشی – رد کردن نگاه وقتی قصد گمرا کردن دارد – خوشمزگی و حتی یک لبخند واقعی …
یک لبخند با چشمان نیمه بسته و گوشهای آویزان دلالت بر لذت بردن سگ از چیزی دارد
سگها بوسیله زبان بدن (body language ) احساسات خود را نشان میدهندتکان دادن دم با لبخند نشانه اینست که می خواهد دوست بشود و خیره نگاه کردن با غرولند با بدن سفت به معنی هشدار است که از او فاصله بگیرید
فاصله از سگ اهمیت زیادی دارد بخاطر اینکه سگها بطوری غریزی قلمرو شخصی دارند
سگها با پارس کردن احساسات خود را نشان میدهند بوضوح سگ وقتی خوشحال میشود با خوشحالی صدا می کند و وقتی آرام می است و ناله می کند می گوید” خواهش میکنم”
غرولند نشانه خصومت است و سگها وقتی میترسند یا درد دارند واق واق میکنند
وقتی ما سگها را از چیزی محروم کنیم و ناراحت شوند مثل ما آه می کشند
تفسیر صدای توله سگها آسانترین کارست وقتی گرمشان یا سردشان است جیغ میزنند و وقت گرسنه اند با صدای بلند اعتراض می کنند سگها برای جلب توجه پارس میکنند
سگها در میان خودشون برای نشان دادن احساس طیف کمتری از رفتارها را دارند
صاحبان سگ که مطیع کردن سگ و مشاهد او برای انها سخت است با ارتباط دو طرفه کار خود را آسان خواهند کرد
سگ : من گرسنه ام – من تشنه ام – با من بیا – من میخوام بیرون برم –
واضح ترین کار سگ پیچیدن به پای صاحبش و خوشحالی وقتی که به خانه می اید
” دلم برات تنگ شده”
منبع : http://**********.org/wb/2010/02/%D8...6%D8%AF%D8%9F/