امروز طبق روال عادی صبح رفتم خونه ی مامان که به خرگوشا غذابدم دوتا نی نیا ی تازه بدنیا اومده ی برتی تیکه تیکه روی زمین افتاده بودن خیلی وحشتناکتر از این صحنه این بود که صدای ناله شنیدم یکی دیگه از خرگوشا زایمان وحشتناکی داشت 2تا ازبچههاش مرده بودن یکیشونم تا نیمه از بدن طفلی مونده بود بیرون کل شهرو دنبال یه دامپزشکی گشتم نصفشون با بی تفاوتی می گفتن ما تخصصمون نیست تادکترنادری عزیزو باشرمندگی از خواب بیدار کردم لطف کرد طفلی خرگوشرو ازون وضع نجات داد چندتا تزریقم انجام دادروز بدی بود بعدش بردمش خونه ی مامانو بعدم رفتم سرکار چه حدوحشتناک بود خدامی دونه طفلی قراره ببرمشون بچه هارو تو پارک جنگلی رها کنم چاره ایی نیست دیگه راهی برام نمونده