کنه انگلی پردرپرندگان

کنه انگلی در پرندگان بیرون از محیط خانهکنه پر یک مشکل پوستی است که معمولا پرندگانی که در خارج خانه نگهداری میشونداز آن رنج میبرند و همچنین این مشکل گاها در پرندگانی که در خانه نگهداری میشوندنیز دیده میشود. اگراین عارضه تحت درمان قرار نگیرد میتواند به پرندگان دیگر نیزسرایت کرده و درنهایت سبب مرگ آنهابشود.
نشانه ها و انواع آن
وقتی که یک پرنده به کنه انگلی دچار میشود ، در طی روز و شب کمتر استراحت میکند. همچنین به علت کمبود خون، پرنده دچار آنمی(کم خونی)میگردد. لازم به ذکر است که درصد مرگ و میر در پرندگانجوان بسیار بالا است.

علل
این بیماری از طریق کنه های قرمزی به وجود میاید که در محیط باز حضوردارند. زمانی که پرنده دچار این عارضه میگردد، کنه ها به داخل درز های لانه های چوبینفوذ کرده و سب آلودگی مجدد میگردد.

تشخیص

بهترین راه برای تشخیص برای شناسایی کنه در پرندگان این است که، شب قفس پرندهرا با یک پارچه سفید بپوشانید. (دقت کنید که کف قفس کاملا پوشیده شود) در نیمه های شب تعدادی پر که بر روی پارچه افتاده است را جمع آوری نموده و برای تشخیص نزد دامپزشک ببرید.

درمان
وقتی که کنه انگلی در پرنده شناسایی شود دامپزشک داروهایی مانند:(اسپری، پودر، یا دارو های دیگر)تجویز میکند. دارو های تجویز شده میتوانند بهصورتی خوراکی یا تزریقی مصرف شوند. در طول درمان و بعد از آن، قفس پرنده و لانه ی آنباید به طور کامل شسته بشوند. و اگر مقدور است باید تمامی وسایل عوض بشوند. این امرمیتواند سبب کاهش احتمال بروز مجدد بیماری بشود.

مترجم: armin 1
مطلب اختصاصی میهن پت