به گزارش سرویس علمی جام، سایت دیلی میل نوشت:این بچه گورخر با بدشانسی تمام طعمه کروکودیل ها شد.


گورخرها هنگام عبور دسته جمعی از رودخانه کنیا، پاهای بچه گوره خر در قسمت عمیق آب فرو رفت و از گروهش جداشد.


به همین علت مورد حمله کروکودیل ها قرار گرفت.