گلاریول بال سیاهنام علمی : Glareola Nordmanniنام انگلیسی: Black winged Pratincole نام فارسی: گلاریول بال سیاه


مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 25 سانتیمتر طول دارد و چارچوب بدن و رفتارش شبیه گلاریول بال سرخ است. پرنده ی بالغ، اندکی تیره تر از گلاریول بال سرخ بوده اما فاقد حاشیه سفید شاهپرهای ثانویه بال هاست.

در حالت نشسته، انتهای بال ها از دم بیرون دیده می شود. زیر بال ها سیاه ، زیر تنه قهوه ای تیره، دم دوشاخه و سیاه رنگ و گلو نخودی با خط حاشیه ی سیاه دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، شبیه گلاریول بال سرخ است.


زیستگاه: زیستگاه این پرنده شبیه گلاریول بال سرخ است. در ایران به صورت مهاجر عبوری و به تعداد اندک، در شمال غربی دیده شده است.


حفاظت: در حال حاضر، حفاظت ا زمحل های تولید مثل و عبور این پرنده، برای بقایش کافی به نظر می رسد.منبع:کویرها و بیابان های ایران