خب الان که تايپ کردم .صفحه که پرسش هاي قبلي هست مياد.تا تايپ نکنم نمياد صفحه پرسش