به گزارش سرویس علمی جام، دو گربه زیبا در هنگام بازی با دمشان توانستند تصویری عاشقانه از قلب را ایجاد کنند.