بونسای ارسJuniperتنه اصلی این بونسای خشکیده میباشد.
همانطور که مشاهده میکنید پایه اصلی گیاه مرده و قسمت پایین ان یک شاخه کوچک و زنده دیده میشود.از این زاویه میتوان یک بونسای با شاخه خشکیده و پیچ و خم را مشاهده کرد. اما اندازه بین شاخه و برگ نسبت به شاخه خشکیده خیلی کوچک است.طراحی این بونسای با پوسته پوسته کردن شاخه های قدیمی و خشکیده با یک برس برنجی سیمی آغاز میشود. در حین کار مشخص میشود که پایه از قسمت خشک درخت بسیار ضعیف میباشد. چون قسمت خشکیده مانند یک خمیر به راحتی از تنه خشکیده جدا شده بود.در حین تمیز کردن تنه مشخص میشود که به علت کم شدن قطر پایینی تنه تحمل آن برای نگهداشتن قسمت فوقانی کم شده است . بنابراین تصمیم گرفته میشود که قسمتی از بالا تنه تا اندازه ای که فشار کمتری به پایین بیاورد بریده شود.پس از مدت زمان 8 ساعت کار بر روی این بونسای و کم کردن قطر تنه خشکیده و قرار دادن بخش میانی در بخار برای خم کردن تنه و انتقال به جای اصلی این شکل از بونسای به وجود آمد.ظاهر پوست تنه خشکیده برای اولین بار با استفاده از آهک و گوگرد به رنگ سفید تنه درخت مبدل شد.

ارتفاع این بونسای 60 سانت و گستردگی آن 50 سانت میباشد.ترجمه : Hamzeh856

منبع : امروزی