خلاصه ای از بخش کیسه هوای پرندگان آوازه خوان
در حفرهایبینی بعضی از پرندگان تعدای استخوان اسفنجی وجود دارد که باعث افزایش قسمت زیادی از قدرت بویایی میگردد.

شش در پندگان از دو لب کوچک وفشرده با خاصیت ارتجاعی اندک تشکیل شده اما نایژها در ششها

تقسیمات زیادی دارد که به آنها (نایژه) کوچک میگویند . این نایژها در حفر های هوایی ششها که

بصورت برانشی هستند دیده میشود . (هر شش حدود 1000 حفره هوایی دارد .

در پرندگانی که به مدت زیادی آواز میخوانند از اکسیژن موجود در این کیسه ها استفاد می کنند.