فنچ جاوا بسیار تنوع طلب در دانه و خوراک استدر خوراک فنچ جاوا از غذا های نرم تا سخت دیده می شود.
تخم گل آفتاب گردان

شاهدانه

پوسته تخم مرغ

دانه کتان

دانه های ذرت تازه

دانه های نخود فرنگی

خرده نان

دانه های برنج همراه با سبوس

لوبیا سبز

منبع:فنچ زرین