تعیین جنسیت

یکی از مشکلاتی که این نوع فنچ ها دارند تعیین جنسیت است که تغریبا کار سختی است ولی قابل تشخیص هست

یکی از راه هایی که متداول است از طریق نوک پایین پرنده است

همانطور که در تصویر می بینید پر های زیر نوک ماده پراکنده ولی نر متراکم است

و نوک پایین ماده سفید تر و نر سرخ تر استمنبع:فنچ زرین