تعیین جنسیت فنچ زبرا

تعیین جنسیت در فنچ زبرا در ظاهر این فنچ قابل مشاهده است که می توانید در تصویر زیر چک کنید.1- رنگ بلوطی خال خال دار نشانه نر بودن فنچ است و عدم حضور آن ماده بودن فنچ2- رنگ بلوطی روی لپ فنچ یکی دیگر از نشانه های نر بودن فنچ است.3- خطوط سیاه و سفید زیر گلو که به خاطر همین خطوط به فنچ گوره خری معروف است, این خطوط نشانه نر بودن فنچ است.4- لکه سیاه زیر چینه دان نشانه نر بودن فنچ است.5- رنگ نوک مخصوصا در فنچ های سفید بسیار مهم است چون نوک فنچ نر قرمز و نوک فنچ ماده نارنجی است.6- رنگ سر در نر پر رنگ تر از نوع ماده است.
منبع:zebrafinch.persianblom.ir