خب این مرحله آخرین مرحله در دوره تولید مثل فنچ است....این مرحله مانند تمامی مراحل قبل شما نقش بسیار موثری دارید.....زمانی که جوجه فنچ ها از تخم در آمدند بسیار کوچک هستندو نیازمند تغذیه از والدین خود هستندشما باید غذای کافی فنچ ها و جوجه هایشان را فراهم کنیدکه همان ارزن است البته در این مرحله برایرشد بهتر جوجه و تقویت والدین توصیه می شودحتما از تخم مرغ آب پز استفاده کنیدمی توانید هر رور تخم مرغ آپ پز در کف قفس بگذاریدفنچ ها اول خودشان می خورند بعد به سراغجوجه هایشان می روند و با خارج کردن غذا از چینه دان ومعده شاندوباره به دهن میاورند و بهحلق جوجه هایشان می ریزند هر گز سعی نکنید خودتانبه جوجه ها غذا بدهید که کاری است بیهودهو موجب می شود که فنچ فرآیند جوجه کشی را رها کنند.....نکات مهم در دوران جوجه داری هم شباهت زیادی بهدوران تخم گذاری دارد که عبارت است از :1.هرگز قفس پرنده رو تکان ندهید حتی برای برای چند ثانیه 2.هرگز به کودکان اجازه بازی با قفس پرنده را ندهید3.از تغذیه پرنده غافل نشوید ارزن + آب تازه + تخم مرغ آپ پز4.هر گز برای شنای پرنده کاسه آب قرار ندهید5.اگر جوجه ی تازه متولد شده بدون پر را زنده کف قفس دیدید با احتیاط کامل و به آرامی در لانه قرار دهید...6.در شب هرگز محل قفس را روشن نکنید و قفس را در محلیکه با نور طبیعی روشن شود بگذارید....7.به غیر از قرار دان آب و غذا که با احتیاط انجام شود دیگر هرگز دست در قفس نکنیدبعد از 20 تا 60 روز که متفاوت است پرنده از لانهخارج می شوند که پر تمام بدنشان را پوشاندهاما فاقد پرهای زینتی و نوک رنگی هستند مثله عکس زیرشاید فکر کنید دوران ضعیف بودن جوجه تمام شده که باید بگم سختدر اشتباهید چون جوجه ها هنوز نمی توانددانه بخورند به سختی می پرند و پرواز میکنند با صداهایمخصوصی جوجه ها نزدیک والدین خود می نشیندو دهانشان را باز می کنند و طلب غذا می کنند...اما به مرور زمان یاد می گیرند هم پرواز کنند و هم دانهو هم‌ آب بخورند اما این مدت ممکن است بین 2 تا 6ماه طول بکشد ...زمانی که پرنده شبیه پدر و مادر خود شد بالغ شده استکه بین 4 تا 8 ماه بالغ شدن به طول می انجامد.اما اکنون با استفاده از پست (تشخیص فنچ نر از فنچ ماده)می توانید بفهمید جوجه هایتان نر هستن یاماده.....
جوجه فنچ تازه متولد شده
جوجه فنچ ها در حال خارج شدن از تخم
یک جوجه فنچ غذار خورده
دو جوجه فنچ 2 ماهه در کنار فنچ نر (پدر)(نیازمند غذا از پدر)
مادر و پدر و 6 جوجه (گونه زبرا)
4 جوجه فنچ در لانه گونه ی سفید و زبرا (دورگه)نسبت اندازه یک جوجه فنچ نیازمند غذا در کف دست انسان