بعد از لانه سازی نوبت دوره ی تخم گذاری است که ممکن است بین 7 تا 40 روز بعد لانه سازیانجام شود در این مرحله حساس نیز کمک شما به فنچهایتان بسیار حیاتی است.یک سوالچه کار کنیم که فنچهایمان تخم بگذارند :پاسخ : بهترین پاسخ این است اگر از انجام مرحله هایقبلی که گفتم مطمئن بودید که اصلی ترین آن لانه سازی استبه پرنده ها یتان تخم مرغ آب پز بدهید ..می توانید یک تخم مرغ آپ پز کنید و 70 درصد آن را خودتان میل کنیدو 30 درصد باقی مانده را با چاقو و یا دست تمیز خرد و نرم کردهبه صورتی که فنچ بتواند تکه های تخم مرغ را بخورد در کف قفس تمیز قرار دهید.فنچ ها عاشق خوردن تخم مرغ آبپز هستند این کار را 3 بار در هفته انجام دهیدتوجه کنید : هربار تخم مرغ تازه به فنچ ها یتان بدهید.....معمولا فنچ ماده در هر دوره بین یک تا 10 تخم می گذارد که تعداد تخم ها با تغذیه رابطه مستقیم دارند..اما بیشتر اوقات همه تخم ها تبدبل به جوجه نمی شوند همان طور که گفتم رکورد من 5 جوجه بود که نتیجه یبسیار خوبی تلقی می شود اما هرچه به پرنده هایتان بیشتر برسید تعداده بیشتر از تخم ها جوجه می شوند....بعد از تخم گذاری فنچ های نر و ماده به نوبت روی تخم ها می خوابند ......در این مدت از تغذیه فنچ غافل نشوید همان ارزن کافی است با آب ولی هرگز کاسه ی آب در طولدوره ی تخم گذاری برای شنای فنچ ها قرار ندهید چون پرنده بعد از شنا از تخم ها غافل و یا با خوابیدنبا پرهای خیس تخم ها را خراب می کند .....در طول دوره ی تخم گذاری حتما نکات زیر رعایت کنید:1.هرگز قفس پرنده رو تکان ندهید حتی برای برای چند ثانیه2.هرگز به کودکان اجازه بازی با قفس پرنده را ندهید3.از تغذیه پرنده غافل نشوید ارزن + آب تازه4.هر گز برای شنای پرنده کاسه آب قرار ندهید5.اگر تخمی را در کف قفس مشاهده کردید هرگز دست بهش نزنید. نخواهید دوباره آن را سرجایشبگذارید چون مطمئن باشید تخم خراب بوده که فنچ خودش آن را بیرون انداخته....6.در شب هرگز محل قفس را روشن نکنید و قفس را در محلی که با نور طبیعی روشن شود بگذارید....7.به غیر از قرار دان آب و غذا که با احتیاط انجام شود دیگر هر گز دست در قفس نکنیداگر تمامی نکات و مراحل قبلی رعایت شده باشد بعداز 12 تا 21 روز جوجه ها از تخم خارج میشوندو شما وارد مرحله نگهداری جوجه می شوید.شما می توانید برای تشخیص اینکه تخم ها کی جوجه می شونددفترچه ای تهیه کنید و همان روز اولی که متوجه شدید فنچ تانتخم گذاشته به ازای هر روز یک علامت بگذارید همراه با تاریخ ازروز 10 به بعد هر آن امکان خارج شد جوجه ها است اما معمولا روز 12 خارجمیشوند..