بعد از اینکه فنچ نر و ماده در قفس رها کردید وبه شرطی که ای دو پرنده در قفس در جایثابتی از خانه قرار داده شده باشند و بین 2 تا 20 روزطول می کشد که این دو تا فنچ با همدیگرجفت شوند . اولین نشانه برای آغاز جفت گیریاین است که پرنده نر پرواز کرده و پشت کمرپرنده ی ماده قرار می گیرد و اما از کجا بفهمیم که فنچهایمانجفت شدن بهترین نشانه از تمیز کردنفنچ ها توسط یکدیگر است به طوری یکی از فنچ هازیر نوک فنچ جفت را به آرامی با نوک خودشتمیز می کند و فنچ جفت حالت خواب آلودگی پیدا می کنددر این زمان لانه سازی آغاز خواهد شد کهدر پست بعدی آموزش کامل لونه سازی را خواهم گذاشت.....چهره یک فنچ نر برای آغاز جفت گیری