گل خورک، یا اشلمبو، یا لنگوچ، نوعی ماهی دوزیست است. متوسط اندازه این ماهی در رودخانه ۱۵ سانتیمتر است ولی نمونه های ۳۰سانتیمتری نیز مشاهده شده اند.

محل زندگی این ماهی عجیب ، ساحل رودهایی با ساحل ماسه ای توأم با گل و لای میباشد آبهای گل آلود را ترجیح میدهند.

در ایران هم در اطراف رودخانه های حوضه خلیج فارس و دجله و کارون زندگی میکنند.

منبع:topnop.ir