اين تصاوير زيبا تلاش يک عکاس تبليغاتي است که هنر خود را با معلق بودن اين ماهي‌هاي تزئيني در هوا به نمايش گذاشته است .