1-مشخصات واکسن و شماره سریال آن را ثبت کنید.

2-به تاریخ تولید و انقضای واکسن توجه نمائید.

3-به منظور جابجایی ویالهای واکسن باید از فلاسکهای مخصوص استفاده شود

4-هنگام خریداری و تحویل واکسن باید دز ویالهای آن با توجه به شرکت سازنده با دقت بررسی و تعیین گردد، زیرا در روز انجام واکسیناسیون تهیه واکسن مورد نیاز مشکل خواهد بود.

5-از سالم بودن یخچال و سردکننده واکسن از طریق دماسنج اطمینان حاصل کنید.

6-شیشه ها و بطری های حاوی واکسن را از نور آفتاب دور نگه دارید.

7-نگهداری واکسن باید در یخچال و حرارت پایین صورت گیرد.

8-هنگام انجام واکسیناسیون به دستورات کارخانه سازنده توجه نمائید.

9-از مصرف برخی واکسنهای زنده بطور همزمان اجتناب نمائید.

10-از یک ویال برای واکسیناسیون تعداد مشخصی از پرندگان استفاده نمائید.(
ویال به ظروف شیشه ای کوچک گفته میشود که برای نگاه داری داروها بصورت مایع و یا پودر استفاده میشود)

11-
عملیات واکسیناسیون را با خونسردی انجام داده و از تعجیل و شتابزدگی اجتناب نمائید.

12-همواره نوع واکسن مصرفی را کنترل نمائید.

13-از مصرف واکسنهای بدون برچسب خودداری نمائید، مگر اینکه علامتی جهت تفریق با نوع خاص از واکسن دیگری را داشته باشند.

14-در صورت قطع برق از مصرف واکسنهای زنده موجود خودداری نمائید.

15-بطریهای واکسن کشته را میتوان تا 24 ساعت پس از بازکردن مصرف نمود ولی این توصیه در مورد واکسنهای زنده صادق نمیباشد.

16-رعایت دز صحیح واکسن حین واکسیناسیون الزامی است و نمیتوان بخاطر صرفهجویی مقدار دز را کاهش داد.

17-ضروری است، تمامی پرندگان موجود در یک سالن در یک روز واکسینه شوند.

18-از انجام واکسیناسیون در روزهای تعطیل، به دلیل داشتن بار روانی برای واکسیناتور خودداری نمائید.

19- پس از انجام واکسیناسیون، شیشه ها و بطریهای خالی را ضدعفونی و سپس معدوم نمائید.

20-بهتر است دمای سالن را پس از واکسیناسیون چند درجه بالا ببرید.


منبع:دامپزشکان برتر