کاکایی اقیانوسی قطبی ( اسکوای قطبی )


نام علمی : Stercorarius Parasiticusنام انگلیسی: Arctic Skua نام فارسی: کاکایی اقیانوسی قطبی ( اسکوای قطبی )


مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد. پرهای میانی دم پرنده ی بالغ ، تابستان ها بلندتر (6 تا 11سانتیمتر) می شود. که اندکی کوچکتر از کاکایی اقیانوسی دم پیچ است (در کاکایی اقیانوسی دم پیچ، پرهای مرکزی دم پیچ خورده و تابدار است). همچنین منقارش از منقار دم پیچ باریکتر است، شکل کمرنگ، با سر تقریبا سیاه و گونه ها و پس گردن سفید مایل به زرد شناخته می شود.

روتنه قهوه ای پررنگ، زیر تنه سفید و یک نوار تیره در سینه دیده می شود. شکل های حد واسط فراوانی دارد. که معمولا در انتها سطح شکمی قهوه ای کمرنگ و دو طرف سر با رنگ های گوناگون؛ اما عموما نخودی مایل به سفید است. شکل تیره آن؛ قهوه ای مایل به سیاه یکدست دیده می شود. پروازش در حالت عادی، آرام و مانند شاهین، مستقیم و سریع است و با هجوم ناگهانی به پرندگان دیگر، مخصوصا کاکایی معمولی و نوک سبز، به تعقیب آنها می پردازد تا طعمه ی خود را رها کنند.

زیستگاه: این پرنده در یا زی بوده، اما گاهی نیز در نزدیکی ساحل دیده می شود. در ایران، زمستان ها در سواحل جنوبی و گاهی نیز به صورت مهاجر عبوری در دریای خزر دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده ، در حال حاضر،نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.