دوزيست شناسي لرستان از كشف 3 گونه ناشناخته سوسمار در فلات ايران خبر داد.فرهنگ تركي با بيان اينكه اين مطالعه توسط يك تيم 8 نفري صورت گرفته است، تصريح كرد: گونه*هاي سوسمار شناسايي شده تا*كنون در سطح جهاني ناشناخته مانده بودند و براي نخستين بار است كه در دنيا وجود اين*گونه*ها گزارش داده مي*شود.

اين محقق برجسته لرستاني ادامه داد: براساس اين تحقيقات 2 گونه از اين سوسمارها در لرستان و يك گونه ديگر در استان ايلام كشف شده است. تركي با اشاره به اينكه گونه*هاي ناشناخته*اي كه در لرستان كشف شدند از گروه «جكوهاي برگ انگشتي» و «جكو*هاي پا كوتاه» هستند، افزود: گونه شناخته شده در استان ايلام از گونه «جكوهاي برگ انگشتي» است.

وي با بيان اينكه اين تحقيق به سرپرستي مركز تحقيقات اكولوژي و خزنده - دوزيست شناسي لرستان انجام شده، يادآور شد: دانشگاه*هاي پيام نور لرستان، محقق اردبيل، دانشگاه شيراز، دانشگاه رازي و دانشگاه لرستان در اين تحقيق همكاري كرده*اند.فرهنگ تركي با تاكيد بر اينكه با چاپ اين مقاله مركز تحقيقات اكولوژي و خزنده - دوزيست شناسي لرستان برنامه تحقيقاتي سال 2008 خود را به پايان رساند، خاطرنشان كرد: اين مركز تنها مركز تحقيقات خزنده شناسي در خاورميانه است و به اين لحاظ تحقيقات صورت گرفته در اين مركز داراي اهميت جهاني است.