پرندگان دوست داشتنیچه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد.