<<دنیای شگفت انگیز حیوانات>>
2 توله سگ که مشغول بازی با برادرانشان بودند ناگهان گم میشوند و دست آخر پس از 48 ساعت جست و جو در این گودال و در همسایگی با شاه کبری پیدا میشوند،اینکه مار به آنها آسیبی نرسانده موجب شگفت همگان گشته!

مکان این رخداد ایالت پنجاب هندوستان است.

منبع:http://animals-lover.*********.com