پریسا قرار شد کارای ارسالش به بوشهر رو بکنی هماهنگ کنیم با هم خبری نشد ازت

کجای کاری ؟

کار رو به کجا رسوندی؟