در يك پارك محلي در بنگال، هنگامي كه دو نفر نابينا، نتوانستند شير آب را پيدا كنند، يك ميمون مادر، شير آب را براي آنها باز كرد و تا هنگامي كه آنها آب نوشيده و صورت خود را شستند، ميمون همانجا ايستاد و سپس شير آب را بست و از آنجا دور شد.

منبع:سایت تابناک