اين اسب آبی عظيم الجثه در چنگال شيرها اسیر و هيچ راه فراري ندارد و عاقبت شکار مي‌شود.