اين گله از شيرها وفتي گورخر را شکار کردند همگي آنرا خورده تا به استخوان‌هاي گور خر بيچاره رسيدند.