اشوريا
Echeveria gibbiflora
شبيه به كراسولا مي باشد برگهاي گوشتي و نرم اشوريا غالبا پهن تر و به صورت روزت مي باشند. اين گياه داراي ساقه بسيار كوتاهي است كه ديده نمي شود . در ماههاي زمستان ساقه هاي گل دهنده بسيار زيباي بر روي اين گياه پديدار مي شود.

royansabz.com/index.php/1389-11-05-08-56-31.html