عجب ماجرادار شده این دیپسی خانوم مامانی ایشالا زودتر سرسامون بگیره خیلی گوگولیه