در محیطی پر زغوغا پر هیاهو پر طرب.در محیطی از جوانان بلند پرواز و با هم آشنا.یک جوانی زیر لب.با نغمه ای جانسوز.میخواند سرودی را.پس کجایید ای کبوتر های رنگین بال من ؟دانه تان هست ؟ آبتان هست؟ جفتتان هست در قفسهای قشنگ.او سرودی پر هیاهو زیر لب دارد مدام.ای سپیدیهای لرزان بلند پرواز من.چشم خود را باز سازید از میان تور و دام.نازی ام ای نازی زیبا و ناز.بق بقو کن پر بزن هرجا که میخواهی برو.تا که تو آزادی و من در بند تقدیرم.اسیر دانه های من مباش.بند دامت بگسل و هر جا که میخواهی برو.قدر آزادی بدان ای نازی مشکین پرم.من نفهمیدم بهای روز آزادی.چنین شد بر سرم.هر کجا خواهی برو هر کجا خواهی بپر اما.یاد من را از دلت بیرون مکن.یاد من را که در هر صبح و شام.دانه ریز پای زیبای تو بود.یاد من که در هر روز و شب.اشک چشمم را بجامت میچکاند.