محسن سليماني روزبهاني در گفت و گو با ايرنا افزود: برخي پروژه هايي كه در دو سازمان حفاظت محيط زيست و جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در حال اجرا هستند، مشتركند از اين رو دو سازمان براي اجراي مشترك آنها به تعامل رسيدند.
وي اظهار داشت: تعامل بين دستگاه ها در اجراي پروژه ها تا حد زيادي امكان هم افزايي بين پروژه هاي بين المللي را فراهم مي كند.

سيلماني افزود: به عنوان مثال در محدوده پايلوت اجراي پروژه حفاظت از زاگرس مركزي چند تالاب زمستاني مانند چغاخور و گندمان در استان چهارمحال و بختياري وجود دارد كه مجريان اين پروژه براي حفاظت از آنها مي توانند از اطلاعات پروژه حفاظت از تالاب هاي ايران استفاده كنند، همچنين برعكس آن هم امكان دارد.
وي تاكيد كرد با اين تعامل مجريان پروژه ها مي توانند از امكانات همديگر استفاده و فضاهاي مشترك همكاري را تقويت كنند، اين روش از موازي كاري و هدر رفت سرمايه جلوگيري مي كند.

مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران ابراز اميدواري كرد اين روند به خوبي پيش رود تا در برخي موارد پروژه ها انرژي همديگر را خنثي نكنند.
وي تاكيد كرد در اين تعامل موضوع فقط استفاده از تجربيات و اقدامات مشترك نيست بلكه مي توان در برخي بخش ها پروژه هاي مشترك تعريف و آنها را اجرا كرد.

سليماني گفت: تاكنون بين سازمان ها اين تعامل كمتر بوده كه اميدواريم با تقويت اين روش شاهد اجراي موفق پروژه هاي مختلف زيست محيطي و حفظ تنوع زيستي باشيم.

منبع:زیست نیوز