نام علمی اين جانورplatypus است كه در زبان لاتين به معناي پهن پا ميباشد ونام فارسی آن نوك اردكی يا ارنی ترنگ است.وقتي دانشمندان انگليسی در سال 1799آنرا يافتند نامش را كلك گذاشتند زيرا شبيه بسياری از حيوانات بود ولی هيچيك آنها به شمار نميآمد.اين جانور دارای منقار اردك،دم سگ آبي و پوستی پر پشت است.مانند پرندگان تخم ميگذارد ولی مانند پستانداران به بچه اش شير ميدهد.محل زندگی اين حيوان در شرق استراليا و جزيره تاسمانی است.سوراخهاي بيني اين حيوان در جلو منقارش است.از اين رو ميتواند مدتها در زير آب بماند زيرا فقط سر خود را اندكی بيرون از آب نگه ميدارد و تنفس ميكند. پنجه هاي جلو پلاتی پوس پره دار است و همين امر شنا كردن آن را آسان ميكند. اما چون به خشكی می آيد پره هايش در زير پايش جمع ميشود ودر عوض چند پنجه نمايان ميشود.پلاتی پوس ماده1 تا 3 تخم ميگذارد.اين تخمها را بوسيله دم خود به بدنش ميچسباند و آنقدر همراه خود نگه ميدارد تا نوزادان بيرون بيايند.نوزاد پلاتی پوس در حالي كه دندان در دهان دارد به دنيا ميآيد و از شير مادر تغذيه ميكند.به زودي دندانهای نوزاد ميريزد و به جای آن از تكه هاي سفت و شاخی كناره های منقار خود استفاده ميكند.در جهان تنها پستاندار زهردار پلاتی پوس است.غده های زهری اش نزديك رانهايش قرار دارد و زهر را از طريق مجرايی به سيخكهاي پاي عقب حيوان ميفرستد.زهر او شبيه زهر مار است و گويا در فصل جفت گيري برای از بين بردن رقيب از آن استفاده ميكند يعني برای بدست آوردن جفت دلخواه خودش.پلاتی پوس شبها به شكار كرم خاكی، حشرات آبی و خرچنگ آب شيرين ميپردازد ودر روز بيشتر در لانه خود كه در زير گل ولای پنهان است بسر ميبرد.