*به نام خالق هستی*


نیم رخ سایه پرندهاندازه پرنده: 50-75 Cm


طبقه‌بندی علمی


فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:شاهین سانان-falconiformes

تیره : عقاب ها-eagles

نام علمی:Aquila heliaca

نام انگلیسی:Eastern Imperial Eagle


چطور پیدایش کنیم (مشخصات ظاهری):

اندازه عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی) 77 تا 82 سانتی‌متر ؛ عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی) عقابی ست بزرگ و نسبتا پرجثه با پروبال قهوه‌ای مایل به سیاه که در

ناحیه تارک و پس گردنش متمایل به زرد کمرنگ است ( در پرنده پیر تقریبا سفید می باشد ) . معمولا چند پر سفید خالص روی شانه دارد ، دمش تقریبا چهارگوش و دارای 5 تا 7 نوار

عرضی خاکستری است و از دم عقاب طلایی کوتاه‌تر می باشد .

هنگام بالباز اوج‌گیری ، بالها را مستقیم و در سطح بدن نگه‌میدارد ( نه به شکل V و نه به شکل جلو آمده ) سطح پشتی بالها بر خلاف بالغ عقاب طلایی یکدست تیره‌رنگ است . پرنده

نابالغ قهوه‌ای مایل به زرد کمرنگ است با دم و شاهپرهای بالی پررنگ‌تر و لکه بزرگ کمرنگ و نسبتا مشخصی در وسط بال و پایین‌ پشتش دارد از عقاب دشتی به وسیله راهراه واضح

سطح شکمی تشخیص داده می شود . عقاب شاهی ، پرنده‌ای سنگین جثه، آرام و کند حرکت است.

صدای عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی):

صدای این پرنده شبیه «کراو- کراو-کراو- » د رهنگام نمایش های جنسی، شنیده می شود.

پراکندگی عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی):

عقاب شاهی از جمله پرندگان بومی و کمیاب و نادر ایران است و در گذشته نه چندان دور به تعداد خیلی کم در ایران زادوولد می کرده است .


زیستگاه عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی):

این پرنده در دشت های باز با درختان بلند و جنگل های کوهپایه ای و در زمستان، در باتلاق های نواحی استپی به سر برده و روی درختان بلند و دور افتاده آشیانه می سازد. در ایران

زمستان ها نسبتا فراوان است و به تعداد اندک تولید مثل می کند.


وضعیت حفاظتی عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی):

این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است ، بنابراین، باید برای حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده اقدامات حفاظتی جدی صورت گیرد.