چکاوک طوقی


نام علمی : Melanocorypha Bimaculataنام انگلیسی: Bimaculated Lark نام فارسی: چکاوک طوقی


مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد. و شبیه طرقه چکاوک، اما اندکی کوچکتر است و در پرواز، زیر بال ها خاکستری ثهوه ای ، بدون حاشیه ی سفید انتای شاهپرهای ثانویه، دیده می شود. انتهای دم سفید و پرهای بیرونی نخودی قهوه ای رنگ است. روی زمین ، شبیه طرقه چکاوک است. با این تفاوت که خط زیر گلو نازک تر، زیرتنه سفید، پهلوها قهوه ای نخودی، خط ابرویی سفید و پاها قرمز گوشتی است.

همچنین سر، دارای رگه های تیره و قهوه ای مشخص تری از طرقه چکاوک است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، شبیه طرقه چکاوک و به صورت «ته ره لیت » یا «دره لیت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق تپه ماهوری با پوشش گیاهی تنک یا در حاشیه ی کشتزارها د رجوار مناطق صخره ای با ارتفاع 1200تا 1400 متر به سر برده و زمستان ها را در اراضی کشاورزی نزدیک بدر یا سپری کرده و روی زمین ، زیر بوته ها آشیانه می سازد. درایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که د رحال حاضر نیازی به اجرای برنامه های گسترده ی حفاظتی ندارد. البته، باید شکار این پرنده تحت کنترل باشد.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران