تلیله ی بلوطی

نام علمی : Calidris Ferrugineaنام انگلیسی: Curlew Sandpiper نام فارسی: تلیله ی بلوطی


مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. ا زتلیله ی شکم سیاه، به واسطه ی دمگاه سفید، منقار بلندتر و خمیده تر رو به پایین و پاهای بلندش متمایز می شود. پاها قهوه ای و منقار قهوه ای سیاه است. در فصل تولید مثل؛ به واسطه ی رنگ صورت و زیرتنه قرمز بلوطی به آسانی تشخیص داده می شود. زمستان ها ، روتنه خاکستری روشن با لکه های سفید نمایان ، زیر تنه سفید نخودی و سینه تیره تر از زیرتنه، با خط بالی کاملا نمایان دیده می شود.

پرنده ی جوانف در اولین پاییز با روتنه ای به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای و زرد نخودی، سینه ای با خطوط تیره و باریک در آن ، دیده می شود. اغلب در گروه های کوچک به سر می برد.

صدا: صدای این پرنده در پرواز ، از دهان و شبیه«جی رروت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی گلی، مصب ها و آب های داخلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها به صورت مهاجر عبوری، دیده می شود.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت از زیستگاه های این پرنده، برای حفاظتش کافی به نظر می رسد.

منبع:کويرها و بيابان هاي ايران