سسک چشم سفید هندی


نام علمی : Zosterops Palpebrozusنام انگلیسی: Oriental White Eyed Warbler نام فارسی: سسک چشم سفید هندی


مشخصات ظاهری: از سسک های است که به صورت اتفاقی در نواحی شرقی کشور دیده شده است،ولی اطلاعات موجود درباره ی این پرنده کفایت نمی کند و ضروری است مطالعات بیشتری به منظور تعیین پراکندگی و وضعیت حضور آن در ایران صورت گیرد.

منبع:کويرها و بيابان هاي ايران