اين توله شير که در باغ وحش بلگراد زندگي مي کند بيشتر شبيه يک بره است و تمرين مي‌کند تا اينکه بتواند غرش را ياد بگيرد .