ميترسم از اون روزي كه خدايي نكرده تو نقشه هاي سال هاي آينده اثري از درياچه اروميه نباشه :-(